Thông báo lịch tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh Cà Mau

Cục Hải quan tỉnh Cà Mau thông báo lịch tiếp công dân năm 2019
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan;
Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-HQCM, ngày 03/10/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Cục Hải quan tỉnh Cà Mau;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-HQCM ngày 09/5/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Cục Hải quan tỉnh Cà Mau;
Cục Hải quan tỉnh Cà Mau thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 như sau:
1. Lịch tiếp công dân
1.1. Tiếp công dân thường xuyên
Văn phòng (Tổ chức cán bộ – Thanh tra) Cục Hải quan tỉnh Cà Mau tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần.
Số điện thoại liên hệ: 02903 835 108.
1.2. Tiếp công dân định kỳ
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cà Mau tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và 15 của tháng.
Nếu ngày tiếp công dân của Cục trưởng trùng với ngày Thứ bảy, Chủ nhật hoặc các ngày nghỉ lễ thì sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.
1.3. Tiếp công dân đột xuất
Đối với vụ việc phức tạp, hoặc xét thấy cần thiết, Cục trưởng sẽ bố trí thời gian tiếp công dân đột xuất ngoài lịch tiếp công dân định kỳ.
2. Địa điểm tiếp công dân
Phòng tiếp công dân – Trụ sở cơ quan Cục Hải quan tỉnh Cà Mau, số 103 đường Phan Ngọc Hiển, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
3. Thời gian tiếp công dân
- Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
4. Nội dung tiếp công dân
Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp thu ý kiến trình bày, phản ánh về các vấn đề liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.
Cục Hải quan tỉnh Cà Mau trân trọng thông báo đến tổ chức, cá nhân biết.