Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư về lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày 18/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 02 Thông tư của Bộ Trưởng Bộ Tài chính. Cụ thể:
Một là Thông tư số 61/2010/TT-BTC ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân.
Hai Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 04/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.
Việc bãi bỏ 02 Thông tư nêu trên chính thức từ ngày 04/3/2019.

Tác giả bài viết: Thu Hương – Phòng Nghiệp vụ