Thông báo mời thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình

A. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.
- Địa chỉ: Số 103, đường Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 02903.830242, Fax: 02903.833231.
- Email: khoihqcm@gmail.com
2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cục Hải quan tỉnh  Cà Mau.
3. Loại dự án:
- Dự án quan trọng quốc gia:
- Dự án thuộc nhóm B:
- Dự án liên doanh:

x
- Dự án thuộc nhóm A:
- Dự án thuộc nhóm C:
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
- Dự án, dự toán khác:4. Tên chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thi tuyển: Thi tuyển thiết kế kiến trúc Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.
6. Giá gói thầu:
7. Thời gian đăng tải thông báo mời thi tuyển: 03 kỳ báo liên tiếp kể từ ngày  16/6/2017.
B. Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI THẦU
- Tên Bên mời thi tuyển: Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại liên hệ: 0290.3830242.
- Tên gói thầu: Thi tuyển thiết kế kiến trúc Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.
- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.
- Nguồn vốn: ngân sách ngành Hải quan.
- Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước theo quy định.
- Phương thức thi tuyển: 01 túi hồ sơ.
- Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ 8 giờ ngày 16/6/2017 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 12/7/2017 (Trong giờ hành chính).
- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.
          + Địa chỉ: 103, đường Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
          + Điện thoại: 0290.3830242.
- Giá bán một bộ hồ sơ mời thi tuyển: 1.000.000 đồng.
- Địa chỉ nhận hồ sơ dự tuyển: Cục Hải quan tỉnh Cà Mau; Số 103, đường Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 0290.3830242.
- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 12/7/2017.
- Bảo đảm dự thầu: Không.
Hồ sơ dự thi tuyển sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút ngày 12/7/2017 tại Cục Hải quan tỉnh Cà Mau, Số 103, đường Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Cục Hải quan tỉnh Cà Mau kính mời các nhà thầu quan tâm đến nhận Hồ sơ mời thi tuyển và nộp Hồ sơ dự thi tuyển vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Trân trọng./.